Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB ‘s-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

blog

CSRD een vloek of een zegen?

De komende jaren moet een grote groep bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid, volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe Europese regelgeving heeft als doel om de kwaliteit van informatie en transparantie over milieu- en sociale impact van bedrijven te vergroten en zo de transitie naar een duurzame economie te realiseren.

Bij duurzaamheidsrapportages denken de meeste mensen aan de jaarrapporten van multinationals. Rapporten van minimaal 500 pagina’s waarin beursgenoteerde bedrijven zichzelf van hun beste kant laten zien. Er is al jarenlang kritiek op de manier waarop grote bedrijven rapporteren over duurzaamheid. Bijvoorbeeld over de vrijblijvendheid, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie en het gebrek aan transparantie in de verslaglegging. Als het aan de Europese Commissie ligt gaat dit compleet veranderen.

De Europese Commissie wil namelijk dat rapporteren over duurzaamheid op gelijke voet gesteld wordt als de financiële rapportage die bedrijven al decennialang gewend zijn. Een belangrijke stap hiertoe was de introductie van de CSRD in 2021. Deze nieuwe regelgeving verplicht rapportage over duurzaamheid onder andere voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, 40 miljoen euro omzet en 20 miljoen euro balanstotaal. Voldoe je twee boekjaren aan twee van deze criteria, dan moet je rapporteren volgens de CSRD én het jaarverslag laten controleren door de accountant. Naar schatting zijn er in de Europese Unie meer dan 50.000 bedrijven voor wie dit zal gaan gelden.

Hoewel de CSRD zich voorlopig richt op grote bedrijven, is de kans groot dat dit invloed zal hebben op de gehele economie. Dit komt namelijk door de verplichte rapportage over duurzaamheidsinformatie in de toeleverings- en waardeketen. Om hierover te rapporteren zullen grote bedrijven op zoek moeten naar extra informatie, bijvoorbeeld over de producten of diensten die ze inkopen. Denk hierbij aan de locatie en wijze waarop een product geproduceerd wordt, maar ook wat er met een product gebeurt nadat het verkocht is. Dit betekent dat de gehele waardeketen, van producenten en toeleveranciers tot afnemers en afvalverwerkers, om duurzaamheidsinformatie gevraagd zal worden. Op deze manier zullen ook mkb’ers steeds meer vragen krijgen over hun duurzaamheidsbeleid- én prestaties. Experts verwachten dan ook dat de gevolgen van deze regelgeving groot zullen zijn.

Wat kun je nu al doen?

Wij adviseren iedereen om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen waar de organisatie nu staat, welke informatie reeds beschikbaar is en wat er nog allemaal ontbreekt. Ook is het van belang om na te denken over de duurzaamheidsstrategie en bijbehorende doelstellingen van de organisatie. Bij Alba Concepts volgen we de ontwikkelingen rondom CSRD op de voet en helpen we diverse organisaties met hun duurzaamheidsstrategie.

Op het eerste gezicht kan de omvang van de CSRD-regelgeving wat overweldigend overkomen. Daarom benadrukken wij vaak dat je niet alles tegelijk hoeft te doen. Voor iedere organisatie is het belangrijk om te focussen op de duurzaamheidsaspecten die er werkelijk toe doen. In iedere organisatie(context) spelen tenslotte andere thema’s. Deze thema’s brengen we in kaart met behulp van een op maat gemaakte materialiteitsanalyse. Deze analyse laat zien welke duurzaamheidsaspecten het meest relevant zijn voor de organisatie en bepaalt ook grotendeels welke onderwerpen terug moeten komen in de duurzaamheidsrapportage. In de bouw- en vastgoedsector kijken we dan bijvoorbeeld naar het energieverbruik van gebouwen en de totale milieubelasting van de (bouw)materialen. Daarmee heb je direct twee belangrijke milieuaspecten te pakken. Bij de sociale thema’s kijken we bijvoorbeeld naar de effecten van een gebouw op de gezondheid van gebruikers, de veiligheid op de bouwplaats en verantwoord inkopen. Tenslotte ligt binnen de beleidsthema’s een vergrootglas op de manier waarop besluiten tot stand komen, de bestuurscultuur en het zakelijk gedrag van de organisatie.

Is CSRD een vloek of een zegen?

De CRSD past in een bredere ontwikkeling waarin we zien dat duurzaamheid niet langer vrijblijvend, maar een voorwaarde is voor de continuïteit van iedere organisatie. Critici zeggen dat de CSRD voor nog meer administratieve rompslomp zorgt en alleen een rapportage ‘feestje’ is voor de accountants. Voorstanders benadrukken dat verplichte rapportage over duurzaamheid essentieel is om vooruitgang te meten en aan te jagen. Volgens hen zorgt transparantie en vergelijkbaarheid met concurrenten namelijk voor extra prikkels om duurzame keuzes te maken. Bovendien wijzen voorstanders op het feit dat deze prikkels doorwerken in de gehele waardeketen, waardoor fabrikanten, (toe)leveranciers, handelaren en klanten allemaal tegelijkertijd gestimuleerd worden om duurzamere keuzes te maken.

Hoe je het ook ziet, voor veel organisaties is dit hét moment om serieus werk te maken van hun duurzaamheidsbeleid en -strategie. Organisaties kunnen de CSRD-rapportage gebruiken als opstapje om effectief te gaan meten en sturen op duurzaamheid. Om vervolgens proactief,  in plaats van reactief op wetgeving, in te spelen op trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Alba Concepts helpt organisaties bij hun duurzaamheidsrapportage, niet vanuit compliance, maar vanuit een intrinsieke motivatie om de organisatie én de keten in de kern te verduurzamen.

Wil jij ook hiermee aan de slag? Neem dan contact op met Lars!