Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

project

Circulariteitsadvisering SGE appartementen

Opdrachtgever:
BAM Wonen gaat in opdracht van dertien woningcorporaties in Zuidoost-Brabant en de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) de komende vijf jaar honderden betaalbare sociale huurappartementen realiseren in de regio Eindhoven. In 2021 is door BAM Wonen een gestandaardiseerde sociaal huurappartement ontwikkeld, welke voldoet aan de huidige bouwbesluit eisen.

Aan Alba Concepts is gevraagd te ondersteunen om het gestandaardiseerde appartementencomplex door te ontwikkelen met het oogpunt op circulariteit. Om dit te bereiken hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

  1. Het opstellen van een nulmeting (MPG en BCI) van het huidige concept; 
  2. Het definiëren mogelijke scenario’s en longlist circulaire optimalisaties; 
  3. Het selecteren van circulaire optimalisaties; 
  4. Het doorrekenen van impact op MPG en BCI.

Middels de Milieu Prestatie Gebouw (MPG) en Building Circularity Index (hierna: BCI) in BCI Gebouw© hebben wij bepaalt wat de status quo en circulaire potentie van het gestandaardiseerde appartementencomplex is. Op basis van deze resultaten is een maatregelpakket opgesteld met circulaire materiaalalternatieven. In dit pakket zijn twee scenario’s uitgewerkt: Tussenvariant en circulaire variant. 

Tussenvariant 

In dit scenario is met name gekeken naar het laaghangend fruit. De focus lag hierbij op de ‘quick-wins’ op het gebied van circulariteit. Eenvoudige, niet-intensieve, en prijs neutrale (tot 3% duurder). Conceptwijzigingen die de MPG-score verlagen en de BCI score verhogen. Hierin concluderen wij dat de MCI (herkomst+toekomst) met ca. 10 procentpunt verbeterd en de losmaakbaarheid nagenoeg gelijk blijft. Het resultaat is dat de BCI score een paar procent stijgt, en de CO2-impact van de bouwmaterialen met 1 KG/m2.BVO/jr reduceert (nog excl. Opname biogene CO2).  

 

Circulaire variant 

In dit scenario is een vertaling gemaakt naar een houtbouw variant. Hierin zijn aannames gedaan in de materialisaties en benodigde afmetingen. Er is uitgegaan van maatvoering conform traditionele tunnelbouw, enkel de wanddikte bepaald op basis van referentieprojecten. Het is in een vervolgtraject benodigd om dit concept verder uit te werken en te toetsen op constructieve en bouwfysische aspecten. Dit kan impact hebben op de definitieve materialisaties en afmetingen. 

Het onderscheidend vermogen van Alba Concepts in dit project heeft gezeten in het inzicht dat gegeven is in de huidige stand van zaken op het gebied van circulariteit en welke potentie er met minimale (meer)investering te behalen valt. BAM heeft een goed beeld van waar zij nu staan, wat goed haalbaar is en welke maatregelen (productaanpassingen) hiervoor noodzakelijk zijn. Met in de circulaire variant een mogelijk toekomstig pad dat bewandeld kan worden, als BAM en de markt hiervoor klaar zijn.  

Uitdaging in het project was de zoektocht naar kwantitatieve en haalbare optimalisatie mogelijkheden. De appartementen betreffen sociale huurwoningen, met als gevolg dat er weinig (extra) budget beschikbaar is om circulair te bouwen.